Mikroregion se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, v nejvýchodnější části Česka a je vymezen územím desíti členských obcí svazku obcí. Jmenovitě se jedná o obce Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty. Sdružení obcí se rozkládá v údolích řek Morávky a Mohelnice. Jižní část území je sevřena mezi svahy Moravskoslezských Beskyd, které kulminují vrcholem Lysé hory (1 323 m n. m.). Severní část mikroregionu pozvolna přechází do Podbeskydské pahorkatiny.

moravskoslezske-beskydy-nejlepsim-mistem-pro-odpocinek-i-aktivni-rekreaciRozmanitost krajiny a jejích složek na relativně malém území je bohatstvím mikroregionu. Je určujícím faktorem sídelní struktury, ekonomických aktivit a současně zdrojem potenciálů a limitů dalšího rozvoje území. Beskydy jsou z geologického hlediska utvářeny různě odolnými mezozoickými a paleogenními sedimenty Západních Karpat. Nejníže položené části údolí jsou vyplněny aluviálními sedimenty. Odolnost geologického podkladu a procesy, které na jeho tvarování působily, se podílely na utváření specifického reliéfu. Rozpětí nejvyšších a nejnižších nadmořských výšek v mikroregionu činí více než tisíc metrů. Pro Beskydy je charakteristické rytmické střídání horských hřbetů a místy poměrně ostře zaříznutých hlubokých říčních údolí. Také Podbeskydská pahorkatina má zvlněný reliéf, jeho vertikální členitost však nesnese srovnání s Beskydami. Údolí Morávky v severní části mikroregionu je široké a ploché a jeho části bezprostředně přiléhající k vodnímu toku mají nivní charakter. Hlavními vodními toky odvodňujícími území jsou Morávka a její levostranný přítok Mohelnice. Morávka se poté, co opustí mikroregion, vlévá do Ostravice. Významným hydrologickým prvkem, podílejícím se na utváření charakteru krajiny, je vodní nádrž Morávka. Tato vodní plocha slouží k zásobování obyvatelstva ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace pitnou vodou a plní významnou retenční funkci.

Založení sdružení bylo motivováno tím, že jednotlivé obce nejsou ve svých aktivitách osamoceny, mohou se spojit a jednat v zájmu svém i v zájmu celku. Toto založení odpovídajícího právního subjektu – tj. Sdružení obcí povodí Morávky – proběhlo v roce 1995. Účelem svazku je spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, zlepšování životního prostředí, podpora rozvoje turistického ruchu, spolupráce a pomoc v případě mimořádných událostí, společné úsilí při získávání různých forem dotací. Po celou – dnes již více než dvaetiletou tradici sdružení aktivně funguje. Základem je setkávání starostů na sněmu SOPM, jež se formou rotace po sídlech obecních úřadů jednotlivých obcí uskutečňuje pravidelně jedenkrát za měsíc.

Podařilo se získat několik grantů pro celý mikroregion. 1534693_684649638241424_1253079731_oJejich příkladem je tvorba propagačních brožur, panoramatických map, triček anebo také účast mikroregionu na veletrhu s tématikou cestovního ruchu. Dalším úspěšně získaným je rovněž grant na projektovou dokumentaci kanalizace.

V nedávné době byla zpracována společná strategie rozvoje SOPM na období 2016–2022, která se zabývá všemi částmi občanského života. Zvláštní důraz je přitom kladen na dobudování infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu a vytváření podmínek pro rozšiřování podnikatelských aktivit, a tím na zajištění zaměstnanosti obyvatel. Některá opatření (projekty) uvedená ve strategii se již podařilo nastartovat např. započala projektová příprava cyklotrasy povodí Morávky, byly obnoveny informační kanály v SOPM (viz sekce realizované projekty). Další projekty se  připravují.

 

Základní informace o mikroregionu

Název: Sdružení obcí povodí Morávky

Právní forma: Svazek obcí dle § 154 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Sídlo: Dobrá 230, 739 51

Účel svazku: Spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu, formování společného postupu při ochraně a provozování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, spolupráce a pomoc v případě nepředvídaných mimořádných událostí (živelní pohromy, přírodní katastrofy, havárie), podpora a garance programů vzdělávání samosprávných orgánů.

Rozloha: 185,94 km2

Počet obyvatel: 11 604 (k 31. 12. 2014)

Míra lidnatosti: 62 obyv./km2  (k 31. 12. 2014)

Sdružené obce: Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty

 

sopm_2_final